Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080076000

  • Nom:

    Arenys de Munt
  • Població 2021:

    9191
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 09/09/2021 NORMAL       13/10/2021 14/10/2021
2019 17/12/2020 NORMAL       27/01/2021 28/01/2021
2018 26/09/2019 NORMAL       16/10/2019 17/10/2019
2017 15/11/2018 NORMAL       13/12/2018 19/12/2018
2016 09/10/2017 NORMAL     13/11/2017 16/11/2017
2015 09/10/2017 NORMAL     16/10/2017 23/11/2017
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 08/10/2015 NORMAL   S S S S S 04/11/2015 23/10/2015
2013 23/10/2014 NORMAL   F F F F F 29/10/2014 03/11/2014
2012 25/09/2013 NORMAL   S S S S S 05/11/2013 12/11/2013
2011 13/09/2012 NORMAL   S S S S S 11/12/2012 12/12/2012
2010 17/11/2011 NORMAL   F F F F F 16/01/2012 02/12/2011
2009 20/01/2011 NORMAL     F F F F F 10/05/2011 11/05/2011
2008 08/04/2010 NORMAL     F F F F F  
2007 15/01/2009 NORMAL     F F F F F  
2006 04/10/2007 NORMAL     F F F F F  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S F
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.