» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                           
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Balanç Compte del resultat economico patrimonial Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Liquidació del pressupost Romanent de tresoreria Memòria
Comptes i estats
ResumDetall
Memòries complementàries (4)
Mem. justif.Mem. demost.       
Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes (6)
2020 6/7/2021 SIMPLIFICAT S S S   S S S         19/7/2021 19/7/2021
2019 29/9/2020 SIMPLIFICAT S S S   S S S         28/10/2020 29/10/2020
2018 13/8/2019 SIMPLIFICAT S S S   S S S         30/9/2019 3/10/2019
2017 27/9/2018 SIMPLIFICAT S S S   S S S         18/10/2018 28/11/2018
2016 20/7/2017 SIMPLIFICAT S S S   S S S       15/9/2017 20/9/2017
2015 29/9/2016 SIMPLIFICAT S S S   S S S       2/11/2016 3/11/2016
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
ResumDetall
Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes (6)
2014 24/9/2015 SIMPLIFICAT     S S S S S 9/10/2015 19/10/2015
2013 31/7/2014 SIMPLIFICAT     S S S S S 20/8/2014 26/8/2014
2012 1/8/2013 SIMPLIFICAT     S S S S S 21/10/2013 8/11/2013
2011 31/7/2012 SIMPLIFICAT     S S S S S 9/8/2012 9/8/2012
2010 11/8/2011 SIMPLIFICAT     S S S S S 24/8/2011 27/10/2011
2009 7/10/2010 SIMPLIFICAT     S S S S S 2/11/2010 8/3/2011
2008 19/1/2010 SIMPLIFICAT     N N F F N  
2007 23/10/2008 SIMPLIFICAT     F F F F F  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 F F F F F F F  
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.