Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080142000

  • Nom:

    Aiguafreda
  • Població 2021:

    2556
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 19/07/2022 NORMAL       01/09/2022 02/09/2022
2020 14/09/2021 NORMAL       20/10/2021 21/10/2021
2019 15/09/2020 NORMAL       13/01/2021 14/01/2021
2018 17/09/2019 NORMAL       21/10/2019 22/10/2019
2017 25/09/2018 NORMAL       16/10/2018 27/11/2018
2016 26/09/2017 NORMAL     21/11/2017 23/11/2017
2015 25/10/2016 NORMAL     14/03/2017 06/03/2017
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 22/09/2015 NORMAL   S S S S S 06/10/2015 09/10/2015
2013 30/09/2014 NORMAL   S S S S S 14/10/2014 16/10/2014
2012 30/07/2013 NORMAL   S S S S S 08/10/2013 11/11/2013
2011 19/06/2012 NORMAL   S S S S S 03/08/2012 03/08/2012
2010 27/09/2011 NORMAL   S S S S S 11/10/2011 27/10/2011
2009 27/07/2010 NORMAL   S S S S S 30/09/2010 08/03/2011
2008 29/09/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 14/10/2008 SIMPLIFICAT     F F F F F  
2006 15/05/2007 SIMPLIFICAT   S S S N S  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S N S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 F F F F F N F N    
1994 F F F F F N F N    
1993 F F F F F N N N    
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.