» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                       
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2017 25/9/2018 NORMAL     S S S S S S S 16/10/2018 27/11/2018
2016 26/9/2017 NORMAL   F F F F F F F 21/11/2017 23/11/2017
2015 25/10/2016 NORMAL   F F F F F F F 14/3/2017 6/3/2017
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2014 22/9/2015 NORMAL     S S S S S 6/10/2015 9/10/2015
2013 30/9/2014 NORMAL     S S S S S 14/10/2014 16/10/2014
2012 30/7/2013 NORMAL     S S S S S 8/10/2013 11/11/2013
2011 19/6/2012 NORMAL     S S S S S 3/8/2012 3/8/2012
2010 27/9/2011 NORMAL     S S S S S 11/10/2011 27/10/2011
2009 27/7/2010 NORMAL     S S S S S 30/9/2010 8/3/2011
2008 29/9/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 14/10/2008 SIMPLIFICAT     F F F F F  
2006 15/5/2007 SIMPLIFICAT     S S S N S  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S N S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 F F F F F N F N    
1994 F F F F F N F N    
1993 F F F F F N N N    
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Data en què la Sindicatura comunica al Departament de Governació i Relacions Institucionals que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(5) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.