Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080193403

  • Nom:

    Institut de Cultura de Barcelona
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2021 30-09-2022 NORMAL   S S S S S
2020 29-09-2021 NORMAL   S S S S S
2019 30-10-2020 NORMAL   S S S S S
2018 29-11-2019 NORMAL   F F F F
2017 28-09-2018 NORMAL   S S S S S
2016 06-10-2017 NORMAL   S S S S S
2015 30-09-2016 NORMAL   S S S S S
2014 27-11-2015 NORMAL   F F F F F
2013 27-11-2015 NORMAL   F F F F F
2012 01-01-1900 NORMAL   F F F F F
2011 25-07-2012 NORMAL   S S S S S
2010 30-11-2011 NORMAL   F F F F F
2009 23-07-2010 NORMAL   S S S S S
2008 26-06-2010     S S S S S
Exercici Balanç Pèrdues i guanys Memòria Aprovació PDF
2007 S S S S
2006 S S S S
2005 F F      
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.