Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080193406

  • Nom:

    Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2021 30-09-2022 NORMAL   S S S S S
2020 29-09-2021 NORMAL   S S S S S
2019 30-10-2020 NORMAL   S S S S S
2018 29-11-2019 NORMAL   F F F F F
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.