Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080193513

  • Nom:

    Parc d'Atraccions Tibidabo, SAU (Dissolt)
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2021 30/09/2022 NORMAL S S S S S
2020 29/09/2021 NORMAL S S S S S
2019 30/10/2020 NORMAL S S S S S
2018 29/11/2019 NORMAL F F F F F
2017 28/09/2018 NORMAL S S S S S
2016 06/10/2017 NORMAL S S S S S
2015 30/09/2016 NORMAL S S S S S
2014 27/11/2015 NORMAL F F F F F
2013 27/11/2015 NORMAL F F F F F
2012 NORMAL F F F F F
2011 25/07/2012 NORMAL S S S S S
2010 30/11/2011 NORMAL F F F F F
2009 23/07/2010 NORMAL S S S S S
2008 26/06/2009 S S S S S
Exercici Balanç Pèrdues i guanys Memòria Aprovació PDF
2007 S S S S
2006 S S S S
2005 F F      
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.