» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
Comptes generals tramitats
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model
Comptes i estats
ResumDetall (XBRL)
Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
2020 29/9/2021 NORMAL   S S S S S
2019 30/10/2020 NORMAL   S S S S S
2018 29/11/2019 NORMAL   F F F F F
2017 28/9/2018 NORMAL   S S S S S
2016 6/10/2017 NORMAL   S S S S S
2015 30/9/2016 NORMAL   S S S S S
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(3) Només es disposa dels fitxers PDF a partir de l'any 2004.