Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080240000

  • Nom:

    Borredà
  • Població 2021:

    455
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 19/09/2022 SIMPLIFICAT       04/10/2022 05/10/2022
2020 20/12/2021 SIMPLIFICAT       10/02/2022 11/02/2022
2019 15/03/2021 SIMPLIFICAT       29/03/2021 31/03/2021
2018 17/02/2020 SIMPLIFICAT       28/02/2020 02/03/2020
2017 17/09/2018 SIMPLIFICAT       16/10/2018 18/10/2018
2016 18/09/2017 SIMPLIFICAT     07/12/2017 24/11/2017
2015 19/09/2016 SIMPLIFICAT     13/10/2016 19/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 18/11/2015 SIMPLIFICAT > F F F F F 04/12/2015 14/12/2015
2013 16/06/2014 SIMPLIFICAT > S S S S S 05/11/2014 24/10/2014
2012 16/09/2013 SIMPLIFICAT > S S S S S 04/11/2013 12/11/2013
2011 15/10/2012 SIMPLIFICAT > F F F F F 19/11/2012 19/11/2012
2010 24/10/2011 SIMPLIFICAT  > F F F F F 30/11/2011 02/12/2011
2009 20/09/2010 SIMPLIFICAT  > S S S S S 26/10/2010 09/03/2011
2008 21/09/2009 SIMPLIFICAT  > F F F N F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S F S F
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S  
1998 S S S S S S S  
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S F F N F N  
1993 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.