» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                     
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Comunicat a Governació (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2016 2/10/2017 NORMAL   F F F F F F F   29/1/2018
2015 29/9/2016 NORMAL   F F F F F F F 18/9/2017 10/2/2017
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a Governació (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2014 24/9/2015 NORMAL     S S S S S 30/10/2015 30/10/2015
2013 25/9/2014 NORMAL     S S S S S 4/12/2014 13/10/2014
2012 25/7/2013 NORMAL     S S S S S 3/10/2013 7/10/2013
2011 27/12/2012 NORMAL     F F F F F 7/2/2013 7/2/2013
2010 27/7/2011 NORMAL     S S S S S 29/8/2012 9/11/2011
2009 30/9/2010 NORMAL     S S S S S 5/4/2011 11/4/2011
2008 28/1/2010 NORMAL     F F F F F  
2007 26/11/2009 NORMAL     F F F F F  
2006 28/5/2009 NORMAL     F F F F F  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 F F F F F F F F    
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S  
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Data en què la Sindicatura comunica al Departament de Governació i Relacions Institucionals que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(5) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.