Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080312000

  • Nom:

    Calaf
  • Població 2022:

    3590
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 25/09/2023 NORMAL       14/11/2023 10/11/2023
2021 18/07/2022 NORMAL       24/08/2022 25/08/2022
2020 27/09/2021 NORMAL       19/10/2021 20/10/2021
2019 28/09/2020 NORMAL       08/01/2021 23/12/2020
2018 23/09/2019 NORMAL       02/10/2019 02/10/2019
2017 24/09/2018 NORMAL       09/10/2018 15/10/2018
2016 17/07/2017 NORMAL     01/09/2017 06/09/2017
2015 19/09/2016 NORMAL     17/11/2016 17/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 26/09/2015 NORMAL > S S S S S 19/10/2015 21/10/2015
2013 26/09/2014 NORMAL > S S S S S 02/10/2014 06/10/2014
2012 26/07/2013 NORMAL > F F F F F 29/11/2013 09/12/2013
2011 19/10/2012 NORMAL > F F F F F 08/01/2013 09/01/2013
2010 30/09/2011 NORMAL  > F F F F F 04/06/2012 14/11/2011
2009 26/04/2011 NORMAL  > F F F F F 23/05/2011 24/05/2011
2008 26/06/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 30/12/2009 NORMAL  > F F F F F
2006 NORMAL  > F N F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F  
2004 F F F F F F F
2002 S S S S S S S  
2001 F F F F F F F  
2000 F F F F F F F
1999 F F F F F F F
1998 S S S S S S S
1997 F F F F F F F
1996 F F F F F N F F
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.