Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080431000

  • Nom:

    Canyelles
  • Població 2022:

    5007
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 26/07/2022 NORMAL       29/08/2022 30/08/2022
2020 29/10/2021 NORMAL       09/11/2021 10/11/2021
2019 19/02/2021 NORMAL       12/03/2021 15/03/2021
2018 18/12/2019 NORMAL       05/06/2020 08/06/2020
2017 27/11/2018 NORMAL       18/09/2019 19/02/2019
2016 27/03/2018 NORMAL     10/05/2018 16/05/2018
2015 29/11/2016 NORMAL     13/02/2017 17/02/2017
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 06/10/2015 NORMAL > S S S S S 10/11/2015 14/10/2015
2013 10/06/2014 NORMAL > S S S S S 18/06/2014 23/06/2014
2012 18/06/2013 NORMAL > S S S S S 10/10/2013 11/11/2013
2011 19/06/2012 NORMAL > S S S S S 09/07/2012 09/07/2012
2010 04/10/2011 NORMAL  > S S S S S 25/10/2011 09/11/2011
2009 28/09/2010 NORMAL  > S S S S S 05/10/2010 14/03/2011
2008 09/02/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 23/12/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 11/12/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S  
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.