Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080667000

  • Nom:

    Castellví de Rosanes
  • Població 2021:

    1996
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 20/09/2021 SIMPLIFICAT       08/10/2021 11/10/2021
2019 29/09/2020 SIMPLIFICAT       29/01/2021 01/02/2021
2018 26/09/2019 SIMPLIFICAT       10/10/2019 11/10/2019
2017 17/09/2018 SIMPLIFICAT       14/12/2018 18/10/2018
2016 25/09/2017 SIMPLIFICAT     09/11/2017 15/11/2017
2015 12/09/2016 SIMPLIFICAT     19/09/2016 05/10/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 14/10/2015 SIMPLIFICAT   S S S S S 20/10/2015 27/10/2015
2013 25/09/2014 SIMPLIFICAT   S S S S S 06/10/2014 07/10/2014
2012 25/09/2013 SIMPLIFICAT   S S S S S 09/10/2013 11/11/2013
2011 28/09/2012 SIMPLIFICAT   S S S S S 08/10/2012 09/10/2012
2010 14/10/2011 SIMPLIFICAT   S S S S S 02/11/2011 09/11/2011
2009 14/10/2010 SIMPLIFICAT   S S S S S 27/10/2010 14/03/2011
2008 25/02/2010 SIMPLIFICAT     F F F F F  
2007 18/12/2008 SIMPLIFICAT     F F F F F  
2006 11/12/2007 SIMPLIFICAT   S S S S S  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 F F F F F F F  
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S  
1998 S S S S S S S  
1997 S S S S S S S  
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 F S S S S N S N  
1993 N S S S N N N N  
1992 S N N S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.