Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080771000

  • Nom:

    Esplugues de Llobregat
  • Població 2022:

    46414
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 20/09/2023 NORMAL       04/10/2023 13/10/2023
2021 28/09/2022 NORMAL       18/10/2022 19/10/2022
2020 20/10/2021 NORMAL       18/11/2021 19/11/2021
2019 16/09/2020 NORMAL       15/12/2020 16/12/2020
2018 18/09/2019 NORMAL       15/10/2019 16/10/2019
2017 19/09/2018 NORMAL       12/11/2018 14/11/2018
2016 20/09/2017 NORMAL     08/01/2018 02/11/2017
2015 28/09/2016 NORMAL     10/11/2016 14/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 16/09/2015 NORMAL > S S S S S 16/10/2015 27/10/2015
2013 17/09/2014 NORMAL > S S S S S 10/12/2014 15/10/2014
2012 18/09/2013 NORMAL > S S S S S 30/10/2013 12/11/2013
2011 19/09/2012 NORMAL > S S S S S 15/11/2012 16/11/2012
2010 21/09/2011 NORMAL  > S S S S S 18/10/2011 27/10/2011
2009 15/09/2010 NORMAL  > S S S S S 14/10/2010 07/06/2011
2008 06/09/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 17/09/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 19/12/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S  
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.