Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080787000

  • Nom:

    Espunyola
  • Població 2022:

    265
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 25/09/2023 SIMPLIFICAT       16/11/2023 17/11/2023
2021 28/02/2023 SIMPLIFICAT       25/04/2023 25/04/2023
2020 08/02/2022 SIMPLIFICAT       02/03/2022 07/03/2022
2019 27/07/2020 SIMPLIFICAT       24/11/2020 24/11/2020
2018 30/07/2019 SIMPLIFICAT       15/10/2019 16/10/2019
2017 04/10/2018 SIMPLIFICAT       19/10/2018 24/10/2018
2016 20/07/2017 SIMPLIFICAT     05/10/2017 09/10/2017
2015 13/10/2016 SIMPLIFICAT     11/11/2016 17/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 16/12/2015 SIMPLIFICAT > F F F F F 08/07/2016 08/02/2016
2013 05/11/2014 SIMPLIFICAT > F F F F F 27/03/2015 03/12/2014
2012 12/09/2013 SIMPLIFICAT > S S S S S 07/10/2013 12/11/2013
2011 20/09/2012 SIMPLIFICAT > S S S S S 30/10/2012 31/10/2012
2010 15/09/2011 SIMPLIFICAT  > S S S S S 28/10/2011 09/11/2011
2009 21/12/2010 SIMPLIFICAT  > F F F F F 17/03/2011 25/10/2011
2008 16/12/2009 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2007 30/09/2009 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2006 14/01/2009 SIMPLIFICAT  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F
2004 S S S S S S S
2003 F F F F F F F
2002 F F F F F F F
2001 S S S S S S S  
1999 F F F F F F F
1998 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 F F F F F N F N  
1993 F F F F F N N N  
1992 F F F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.