Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080850000

  • Nom:

    Font-rubí
  • Població 2021:

    1440
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 09/08/2022 SIMPLIFICAT       03/10/2022 04/10/2022
2020 27/07/2021 SIMPLIFICAT       06/09/2021 07/09/2021
2019 29/09/2020 SIMPLIFICAT       20/10/2020 20/10/2020
2018 24/09/2019 SIMPLIFICAT       01/10/2019 01/10/2019
2017 02/10/2018 SIMPLIFICAT       09/10/2018 15/10/2018
2016 27/09/2017 SIMPLIFICAT     20/10/2017 24/10/2017
2015 27/09/2016 SIMPLIFICAT     19/10/2016 24/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 29/09/2015 SIMPLIFICAT > S S S S S 19/10/2015 27/10/2015
2013 29/07/2014 NORMAL > S S S S S 19/09/2014 25/09/2014
2012 30/07/2013 NORMAL > S S S S S 23/09/2013 27/09/2013
2011 25/09/2012 NORMAL > S S S S S 02/10/2012 02/10/2012
2010 27/09/2011 NORMAL  > S S S S S 11/10/2011 27/10/2011
2009 05/10/2010 NORMAL  > S S S S S 20/10/2010 14/03/2011
2008 01/12/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 28/10/2008 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F
2004 F F F F F F F
2003 F F F F F F F  
2002 F F F F F F F
2001 S S S S S S S  
2000 F F F F F F F
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.