Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080924000

  • Nom:

    Gironella
  • Població 2021:

    4916
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2019 02/03/2021 NORMAL       06/09/2021 07/09/2021
2018 02/06/2020 NORMAL       26/06/2020 16/07/2020
2017 02/12/2018 NORMAL       22/10/2019 10/10/2019
2016 05/03/2018 NORMAL     26/03/2018 20/03/2018
2015 07/11/2016 NORMAL     20/09/2017 21/07/2017
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 05/10/2015 NORMAL   F F F F F 09/11/2015 11/11/2015
2013 29/07/2014 NORMAL   F F F F F 28/10/2014 30/10/2014
2012 13/08/2013 NORMAL   S S S S S 23/09/2013 27/09/2013
2011 31/07/2012 NORMAL   F F F F F 16/11/2012 16/11/2012
2010 04/10/2011 NORMAL   F F F F F 15/11/2011 17/11/2011
2009 13/12/2010 NORMAL     F F F F F 21/01/2011 14/03/2011
2008 13/12/2010 NORMAL     F F F F F  
2007 13/12/2010 NORMAL     F F F F F  
2006 31/07/2007 NORMAL   S S S N S  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 F F F F F F F  
2004 S S S S S S S
2003 F F F F F F F  
2002 F F F F F F F  
2001 S S S S S S S  
2000 F F F F F F F    
1999 S S S S S S S S  
1998 F F F F F F F F  
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.