Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081069000

  • Nom:

    Llinars del Vallès
  • Població 2021:

    10116
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 24/07/2023 NORMAL       19/09/2023 21/09/2023
2021 25/07/2022 NORMAL       13/10/2022 22/09/2022
2020 26/07/2021 NORMAL       17/09/2021 30/09/2021
2019 10/06/2020 NORMAL       25/01/2021 13/11/2020
2018 29/07/2019 NORMAL       08/08/2019 26/08/2019
2017 26/07/2018 NORMAL       02/08/2018 03/08/2018
2016 24/07/2017 NORMAL     17/10/2017 02/10/2017
2015 28/07/2016 NORMAL     09/03/2017 11/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 30/07/2015 NORMAL > S S S S S 28/09/2015 10/09/2015
2013 31/07/2014 NORMAL > S S S S S 10/12/2014 20/10/2014
2012 25/07/2013 NORMAL > S S S S S 16/10/2013 07/10/2013
2011 26/07/2012 NORMAL > S S S S S 02/11/2012 02/11/2012
2010 28/07/2011 NORMAL  > S S S S S 25/08/2011 27/10/2011
2009 22/07/2010 NORMAL  > F F S S S 25/11/2010 06/04/2011
2008 17/09/2009 NORMAL  > F S S S S
2007 18/09/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 20/09/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S  
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S N S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S F S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.