Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081189000

  • Nom:

    Masnou
  • Població 2022:

    23829
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 21/09/2023 NORMAL       06/10/2023 13/10/2023
2021 21/07/2022 NORMAL       08/02/2023 29/09/2022
2020 23/09/2021 NORMAL       19/11/2021 02/12/2021
2019 28/01/2020 NORMAL       19/05/2021 20/05/2021
2018 21/11/2019 NORMAL       02/03/2020 03/03/2020
2017 25/04/2019 NORMAL       21/05/2019 23/05/2019
2016 20/12/2017 NORMAL     19/03/2018 23/03/2018
2015 22/12/2016 NORMAL     09/10/2017 09/05/2017
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 24/09/2015 NORMAL > S S S S S 21/10/2015 28/10/2015
2013 18/09/2014 NORMAL > S S S S S 14/10/2014 16/10/2014
2012 26/09/2013 NORMAL > S S S S S 28/10/2013 12/11/2013
2011 20/09/2012 NORMAL > S S S S S 05/10/2012 05/10/2012
2010 22/09/2011 NORMAL  > S S S S S 05/10/2011 27/10/2011
2009 21/10/2010 NORMAL  > F F F F F 07/12/2010
2008 19/11/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 16/10/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 15/11/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F F  
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.