Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081189502

  • Nom:

    Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2022 21/09/2023 ABREUJAT S S S
2021 ABREUJAT S S S
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.