Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081398000

  • Nom:

    Mura
  • Població 2022:

    232
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 29/09/2022 NORMAL       21/10/2022 24/10/2022
2020 23/09/2021 NORMAL       27/10/2021 27/10/2021
2019 03/09/2020 NORMAL       07/10/2020 07/10/2020
2018 03/09/2019 NORMAL       21/10/2019 22/10/2019
2017 31/07/2018 NORMAL       17/09/2018 20/09/2018
2016 25/07/2017 NORMAL     14/09/2017 18/09/2017
2015 26/07/2016 NORMAL     06/10/2016 07/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 29/08/2015 NORMAL > S S S S S 18/01/2016 05/10/2015
2013 08/07/2014 NORMAL > F F F F F 27/10/2014 30/10/2014
2012 25/06/2013 NORMAL > S S S S S 04/09/2013 06/09/2013
2011 21/09/2012 NORMAL > S S S S S 08/10/2012 09/10/2012
2010 22/10/2011 NORMAL  > F F F F F 15/11/2011 17/11/2011
2009 23/12/2010 NORMAL  > F F F F F 14/11/2011 15/11/2011
2008 30/01/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 25/07/2009 NORMAL  > F F F F F
2006 06/06/2008 NORMAL  > F F N F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 F F F F F F F
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 F F F F F F F
1996 S S S S S N S N  
1995 F F F F F N F N  
1994 S S S S S N S N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.