Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081629000

  • Nom:

    Hostalets de Pierola
  • Població 2022:

    3127
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 16/11/2022 NORMAL       23/11/2022 23/11/2022
2019 06/10/2021 NORMAL       19/10/2021 20/10/2021
2018 08/09/2021 NORMAL       04/10/2021 01/10/2021
2017 05/09/2019 NORMAL       10/10/2019 10/10/2019
2015 18/05/2017 NORMAL     16/10/2017 14/11/2017
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 19/11/2015 NORMAL > F F F F F 04/03/2016 07/03/2016
2013 29/10/2014 NORMAL > F F F F F 22/04/2016 21/01/2015
2012 13/12/2013 NORMAL > F F F F F 31/01/2014 05/02/2014
2011 12/04/2013 NORMAL > F F F F F 11/02/2014 04/09/2013
2010 29/09/2011 NORMAL  > S S S S S 23/02/2012 10/11/2011
2009 24/09/2010 NORMAL  > S S S S S 10/01/2011 14/03/2011
2008 25/09/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 NORMAL  > F F N F
2006 13/02/2008 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 F F F F F F F  
2000 F F F F F F F
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.