Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081653000

  • Nom:

    Pobla de Claramunt
  • Població 2021:

    2207
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 19/01/2022 NORMAL       13/06/2022 13/06/2022
2019 19/05/2021 NORMAL       06/07/2021 07/07/2021
2018 16/09/2020 NORMAL       08/10/2020 09/10/2020
2017 18/09/2019 NORMAL       10/10/2019 10/10/2019
2016 10/10/2018 NORMAL       30/10/2018 02/11/2018
2015 22/09/2017 NORMAL     16/10/2017 17/10/2017
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 29/12/2015 NORMAL   F F F F F 20/01/2016 21/01/2016
2013 18/09/2014 NORMAL   F F F F F 31/10/2014 05/11/2014
2012 19/09/2013 NORMAL   S S S S S 15/11/2013 07/10/2013
2011 12/07/2012 NORMAL   S S S S S 19/07/2012 19/07/2012
2010 14/07/2011 NORMAL   S S S S S 26/07/2011 27/10/2011
2009 09/09/2010 NORMAL   S F S S S 25/11/2010 01/01/1900
2008 12/11/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 30/12/2008 NORMAL     F F F F F  
2006 20/12/2007 NORMAL     F F F F F  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F  
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 F N N N N N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.