Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081666000

  • Nom:

    Pobla de Lillet
  • Població 2021:

    1063
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 30/09/2021 SIMPLIFICAT       15/10/2021 15/10/2021
2019 28/01/2021 SIMPLIFICAT       18/02/2021 22/02/2021
2018 25/07/2019 SIMPLIFICAT       07/10/2019 08/10/2019
2017 10/10/2018 SIMPLIFICAT       26/10/2018 30/10/2018
2016 26/07/2017 SIMPLIFICAT     06/11/2017 08/11/2017
2015 20/07/2016 SIMPLIFICAT     31/10/2016 03/11/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 29/09/2015 SIMPLIFICAT   S S S S S 08/10/2015 19/10/2015
2013 07/10/2014 SIMPLIFICAT   S S S S S 10/12/2014 16/10/2014
2012 01/10/2013 SIMPLIFICAT   S S S S S 29/11/2013 19/11/2013
2011 12/03/2013 SIMPLIFICAT   F F F F F 26/04/2013 26/04/2013
2010 30/03/2012 SIMPLIFICAT   F F F F F 09/05/2012 10/05/2012
2009 01/03/2011 SIMPLIFICAT     F F F F F 05/04/2011 11/04/2011
2008 20/10/2010 SIMPLIFICAT     F F F F F  
2007 12/11/2009 SIMPLIFICAT     F F F F F  
2006 17/04/2008 SIMPLIFICAT     F F F F F  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S
2004 F F F F F F F  
2003 S S S S S S S
2002 F F F F F F F  
2001 F F F F F F F  
2000 S S S S S S S  
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.