Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081712000

  • Nom:

    Prats de Lluçanès
  • Població 2021:

    2634
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 26/07/2022 NORMAL       07/10/2022 12/09/2022
2020 21/07/2021 NORMAL       22/09/2021 15/09/2021
2019 27/10/2020 NORMAL       27/01/2021 28/01/2021
2018 25/09/2019 NORMAL       18/02/2020 15/10/2019
2017 27/06/2018 NORMAL       09/11/2018 16/10/2018
2016 27/06/2017 NORMAL     21/11/2017 23/10/2017
2015 30/06/2016 NORMAL     16/08/2017 24/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 10/06/2015 NORMAL > S S S S S 11/01/2016 16/10/2015
2013 24/09/2014 NORMAL > S S S S S 09/10/2014 14/10/2014
2012 25/09/2013 NORMAL > S S S S S 09/10/2013 07/11/2013
2011 27/06/2012 NORMAL > S S S S S 12/09/2012 12/09/2012
2010 08/06/2011 NORMAL  > S S S S S 15/07/2011 27/10/2011
2009 30/09/2010 NORMAL  > S S S S S 13/10/2010 25/03/2011
2008 30/09/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 24/09/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 26/09/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 F F F F F N F N  
1993 F F F F F N N N  
1992 F F F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.