Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081846000

  • Nom:

    Rubí
  • Població 2021:

    78549
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 21/07/2022 NORMAL     17/10/2022 17/10/2022
2020 30/09/2021 NORMAL     15/10/2021 15/10/2021
2019 24/09/2020 NORMAL     21/01/2021 22/01/2021
2018 26/09/2019 NORMAL     16/10/2019 17/10/2019
2017 27/09/2018 NORMAL     14/12/2018 24/10/2018
2016 19/10/2017 NORMAL   17/11/2017 22/11/2017
2015 29/09/2016 NORMAL   27/10/2016 28/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 01/10/2015 NORMAL > S S S S S 03/11/2015 16/10/2015
2013 25/09/2014 NORMAL > S S S S S 10/12/2014 20/10/2014
2012 26/09/2013 NORMAL > S S S S S 29/10/2013 08/11/2013
2011 27/09/2012 NORMAL > S S S S S 10/01/2013 11/01/2013
2010 29/09/2011 NORMAL  > S S S S S 31/10/2011 08/11/2011
2009 30/09/2010 NORMAL  > S S S S S 03/11/2010 25/03/2011
2008 24/09/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 25/09/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 25/10/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S N S S S  
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S N N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S F F S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.