Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081878000

  • Nom:

    Sabadell
  • Població 2021:

    216204
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 13/09/2022 NORMAL     11/10/2022 11/10/2022
2020 05/10/2021 NORMAL     13/10/2021 13/10/2021
2019 02/02/2021 NORMAL     12/05/2021 23/03/2021
2018 04/02/2020 NORMAL     26/02/2020 27/02/2020
2017 27/09/2018 NORMAL     18/10/2018 22/10/2018
2016 11/10/2017 NORMAL   24/10/2017 26/10/2017
2015 29/09/2016 NORMAL   11/11/2016 17/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 14/07/2015 NORMAL   S S S S S 21/10/2015 28/10/2015
2013 02/09/2014 NORMAL   S S S S S 10/12/2014 20/10/2014
2012 03/09/2013 NORMAL   S S S S S 14/01/2014 19/11/2013
2011 04/09/2012 NORMAL   S S S S S 16/11/2012 16/11/2012
2010 06/09/2011 NORMAL   S S S S S 18/10/2011 27/10/2011
2009 07/09/2010 NORMAL   S S S S S 25/10/2010 25/10/2011
2008 01/09/2009 NORMAL   S S S S S  
2007 07/10/2008 NORMAL   S S S S S  
2006   NORMAL   S S S S S  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S F S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.