Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081939000

  • Nom:

    Sant Iscle de Vallalta
  • Població 2022:

    1433
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 25/07/2022 SIMPLIFICAT       03/08/2022 03/08/2022
2020 22/11/2021 SIMPLIFICAT       13/12/2021 14/12/2021
2019 21/12/2020 SIMPLIFICAT       05/02/2021 05/02/2021
2018 30/09/2019 SIMPLIFICAT       07/10/2019 08/10/2019
2017 27/09/2018 SIMPLIFICAT       08/11/2018 12/11/2018
2016 25/09/2017 SIMPLIFICAT     24/11/2017 20/11/2017
2015 19/09/2016 SIMPLIFICAT     11/10/2016 19/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 27/07/2015 SIMPLIFICAT > S S S S S 16/09/2015 18/09/2015
2013 23/09/2014 SIMPLIFICAT > S S S S S 29/09/2014 02/10/2014
2012 24/09/2013 SIMPLIFICAT > S S S S S 29/10/2013 11/11/2013
2011 09/10/2012 SIMPLIFICAT > S S S S S 24/10/2012 25/10/2012
2010 20/12/2011 SIMPLIFICAT  > F F F F F 16/01/2012 17/01/2012
2009 15/03/2011 SIMPLIFICAT  > F F F F F 15/04/2011 20/04/2011
2008 06/07/2010 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2007 08/09/2009 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2006 08/09/2009 SIMPLIFICAT  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F
2004 F F F F F F F  
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S N
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.