» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                         
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Balanç Compte del resultat economico patrimonial Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Liquidació del pressupost Romanent de tresoreria Memòria
Comptes i estats
ResumDetall
Memòries complementàries (4)
Mem. justif.Mem. demost.       
Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes (6)
2019 8/6/2021 NORMAL F F F F F F F         22/6/2021 22/6/2021
2018 17/12/2019 NORMAL F F F F F F F         20/1/2020 13/1/2020
2017 11/12/2018 NORMAL F F F F F F F         8/8/2019 20/12/2018
2016 30/10/2017 NORMAL F F F F F F F       21/11/2017 23/11/2017
2015 13/10/2016 NORMAL S S S S S S S       26/4/2017 28/10/2016
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
ResumDetall
Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes (6)
2014 13/10/2015 NORMAL     S S S S S 7/12/2015 22/10/2015
2013 30/9/2014 NORMAL     S S S S S 10/12/2014 17/10/2014
2012 8/10/2013 NORMAL     F F F F F 3/12/2013 11/12/2013
2011 11/12/2012 NORMAL     F F F F F 12/2/2013 12/2/2013
2010 14/11/2011 NORMAL     F F F F F 15/2/2012 24/11/2011
2009 31/1/2011 NORMAL     F F F F F 16/3/2011 17/3/2011
2008 10/11/2009 NORMAL     F F F F F  
2006   NORMAL     S N N S S  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S  
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S F F F F F  
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S
1995 S S S S S S S N
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.