Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082536000

  • Nom:

    Santa Maria de Besora
  • Població 2022:

    159
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 26/06/2023 SIMPLIFICAT       13/10/2023 16/10/2023
2021 25/07/2022 SIMPLIFICAT       30/09/2022 04/10/2022
2020 26/07/2021 SIMPLIFICAT       07/10/2021 08/10/2021
2019 27/07/2020 SIMPLIFICAT       04/01/2021 04/01/2021
2018 29/07/2019 SIMPLIFICAT       07/10/2019 08/10/2019
2017 30/07/2018 SIMPLIFICAT       04/10/2018 08/10/2018
2016 28/08/2017 SIMPLIFICAT     16/10/2017 18/10/2017
2015 27/06/2016 SIMPLIFICAT     27/09/2016 06/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 27/07/2015 SIMPLIFICAT > S S S S S 06/10/2015 07/10/2015
2013 25/06/2014 SIMPLIFICAT > S S S S S 12/09/2014 16/09/2014
2012 30/07/2013 SIMPLIFICAT > S S S S S 08/10/2013 08/11/2013
2011 25/09/2012 SIMPLIFICAT > S S S S S 29/11/2012 29/10/2012
2010 27/09/2011 SIMPLIFICAT  > F F F F F 21/11/2011 22/11/2011
2009 28/09/2010 SIMPLIFICAT  > S S S S S 08/11/2010 25/03/2011
2008 26/01/2010 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2007 29/09/2009 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2006 29/09/2009 SIMPLIFICAT  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F
2004 F F F F F F F
2003 F F F F F F F  
2002 F F F F F F F  
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S F  
1999 F F N N N F F  
1996 N F F N N N N N  
1995 F N N N N N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.