Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082613000

  • Nom:

    Santa Susanna
  • Població 2022:

    3755
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 27/09/2022 NORMAL       07/11/2022 13/10/2022
2020 19/10/2021 NORMAL       14/12/2021 10/12/2021
2019 26/01/2021 NORMAL       08/02/2021 09/02/2021
2018 24/09/2019 NORMAL       09/10/2019 10/10/2019
2017 28/12/2018 NORMAL       16/01/2019 18/01/2019
2016 19/12/2017 NORMAL     11/01/2018 16/01/2018
2015 22/12/2016 NORMAL     16/03/2017 21/03/2017
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 02/05/2016 NORMAL > F F F F F 20/05/2016 19/05/2016
2013 27/03/2014 NORMAL > S S S S S 30/06/2014 02/07/2014
2012 04/07/2013 NORMAL > S S S S S 21/10/2013 12/11/2013
2011 15/10/2012 NORMAL > F F F F F 19/11/2012 20/11/2012
2010 29/09/2011 NORMAL  > S S S S S 31/10/2011 09/11/2011
2009 03/02/2011 NORMAL  > F F F F F 24/03/2011
2008 03/02/2011 NORMAL  > F F F F F
2007 23/10/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 27/09/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S F S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S F S
2000 S S S S S S S
1999 S F F S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 F F F F F N F N  
1993 F F F F F N N N  
1992 F F F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.