Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082858000

  • Nom:

    Torelló
  • Població 2021:

    14553
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 26/09/2022 NORMAL       24/10/2022 24/10/2022
2020 27/09/2021 NORMAL       23/12/2021 27/10/2021
2019 21/12/2020 NORMAL       25/01/2021 25/01/2021
2018 30/09/2019 NORMAL       21/10/2019 22/10/2019
2017 24/09/2018 NORMAL       18/10/2018 02/11/2018
2016 25/09/2017 NORMAL     19/10/2017 23/10/2017
2015 26/09/2016 NORMAL     28/11/2016 09/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 18/05/2015 NORMAL   S S S S S 14/10/2015 19/10/2015
2013 30/06/2014 NORMAL   S S S S S 17/09/2014 25/09/2014
2012 25/06/2013 NORMAL   S S S S S 15/10/2013 11/11/2013
2011 30/07/2012 NORMAL   S S S S S 18/09/2012 18/09/2012
2010 31/10/2011 NORMAL   F F F F F 19/04/2012 19/04/2012
2009 25/07/2011 NORMAL     F F F F F 23/02/2012 23/02/2012
2008 30/07/2010 NORMAL     F F F F F  
2007 28/09/2009 NORMAL     F F F F F  
2006 28/09/2009 NORMAL     F F F F F  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F F  
2004 S S S S S S S S  
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S  
1998 S N S N N N S S  
1997 S S S F F F S S  
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S N N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.