Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082969000

  • Nom:

    Vallromanes
  • Població 2021:

    2594
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 22/12/2021 NORMAL       08/02/2022 09/02/2022
2019 25/05/2021 NORMAL       06/10/2021 05/07/2021
2018 18/07/2019 NORMAL       20/09/2019 20/09/2019
2017 20/09/2018 NORMAL       11/10/2018 16/10/2018
2016 21/09/2017 NORMAL     15/11/2017 20/11/2017
2015 21/07/2016 NORMAL     16/09/2016 05/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 17/09/2015 NORMAL   S S S S S 09/10/2015 16/10/2015
2013 18/09/2014 NORMAL   S S S S S 08/10/2014 14/10/2014
2012 18/07/2013 NORMAL   S S S S S 16/09/2013 23/09/2013
2011 20/12/2012 NORMAL   F F F F F 04/02/2013 04/02/2013
2010 17/11/2011 NORMAL   F F F F F 25/11/2011 28/11/2011
2009 19/11/2010 NORMAL     F F F F F 04/01/2011 29/03/2011
2008 19/11/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 02/10/2008 NORMAL     F F F F F  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F    
2004 S S S S S S S
2003 N N N N N N N  
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 F F F F F N N N    
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.