» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
Comptes generals tramitats
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model
Comptes i estats
ResumDetall (XBRL)
Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
2020   ABREUJAT   S S     S
2019   ABREUJAT   S S     S
2018 15/7/2019 ABREUJAT   S S     S
2017 1/8/2018 ABREUJAT   S S     S
2016 6/7/2017 ABREUJAT   S S     S
2015 14/9/2016 PIME   S S S   S
2014 9/9/2015 PIME   S S S   S
2013 8/9/2014 PIME   F F F   S
2012 9/9/2013 PIME   S S S   S
2011 17/9/2012 PIME   S S S   S
2010 12/9/2011 PIME   F F F   F
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(3) Només es disposa dels fitxers PDF a partir de l'any 2004.