» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                             
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Balanç Compte del resultat economico patrimonial Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Liquidació del pressupost Romanent de tresoreria Memòria
Comptes i estats
ResumDetall
Memòries complementàries (4)
Mem. justif.Mem. demost.       
Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes (6)
2020 2/8/2021 SIMPLIFICAT S S S   S S S         29/9/2021  
2019 28/7/2020 SIMPLIFICAT S S S   S S S         26/11/2020 27/11/2020
2018 14/10/2019 SIMPLIFICAT F F F   F F F         30/10/2019 30/10/2019
2017 4/6/2018 SIMPLIFICAT S S S   S S S         25/6/2018 2/7/2018
2016 12/6/2017 SIMPLIFICAT S S S   S S S       8/8/2017 28/8/2017
2015 13/6/2016 SIMPLIFICAT S S S   S S S       16/11/2016 17/10/2016
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
ResumDetall
Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes (6)
2014 3/8/2015 SIMPLIFICAT     S S S S S 7/9/2015 9/9/2015
2013 7/7/2014 SIMPLIFICAT     S S S S S 28/7/2014 12/8/2014
2012 23/9/2013 SIMPLIFICAT     S S S S S 7/10/2013 8/11/2013
2011 17/9/2012 SIMPLIFICAT     S S S S S 29/10/2012 29/10/2012
2010 12/9/2011 SIMPLIFICAT     S S S S S 17/10/2011 27/10/2011
2009 6/9/2010 SIMPLIFICAT     S S S S S 4/10/2010 29/3/2011
2008 6/7/2009 SIMPLIFICAT     S S S S S  
2007 8/9/2008 SIMPLIFICAT     S S S S S  
2006 8/10/2007 SIMPLIFICAT     S S S S S  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.