» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                       
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2017 4/6/2018 SIMPLIFICAT     S S S S S S   25/6/2018 2/7/2018
2016 12/6/2017 SIMPLIFICAT   S S S S S S   8/8/2017 28/8/2017
2015 13/6/2016 SIMPLIFICAT   S S S S S S   16/11/2016 17/10/2016
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2014 3/8/2015 SIMPLIFICAT     S S S S S 7/9/2015 9/9/2015
2013 7/7/2014 SIMPLIFICAT     S S S S S 28/7/2014 12/8/2014
2012 23/9/2013 SIMPLIFICAT     S S S S S 7/10/2013 8/11/2013
2011 17/9/2012 SIMPLIFICAT     S S S S S 29/10/2012 29/10/2012
2010 12/9/2011 SIMPLIFICAT     S S S S S 17/10/2011 27/10/2011
2009 6/9/2010 SIMPLIFICAT     S S S S S 4/10/2010 29/3/2011
2008 6/7/2009 SIMPLIFICAT     S S S S S  
2007 8/9/2008 SIMPLIFICAT     S S S S S  
2006 8/10/2007 SIMPLIFICAT     S S S S S  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Data en què la Sindicatura comunica al Departament de Governació i Relacions Institucionals que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(5) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.