» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Balanç Compte del resultat economico patrimonial Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Liquidació del pressupost Romanent de tresoreria Memòria
Comptes i estats
ResumDetall
2017 17/9/2018 NORMAL S S S S S S S    
2016 18/9/2017 NORMAL S S S S S S S  
2015 12/9/2016 NORMAL S S S S S S F  
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
ResumDetall
Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria
2014 14/9/2015 NORMAL     S S S S S
2013 8/9/2014 NORMAL     S S S S S
2012 23/9/2013 NORMAL     S S S S S
2011 17/9/2012 NORMAL     S S S S S
2010 7/11/2011 NORMAL     F F F F F
2009 10/5/2010 NORMAL     S S S S S
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(3) Només es disposa dels fitxers PDF a partir de l'any 2004.