Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    083089000

  • Nom:

    Viver i Serrateix
  • Població 2022:

    166
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 28/09/2022 SIMPLIFICAT       14/10/2022 17/10/2022
2020 22/12/2021 SIMPLIFICAT       08/03/2022 12/01/2022
2019 07/07/2021 SIMPLIFICAT       06/09/2021 07/09/2021
2018 02/10/2019 SIMPLIFICAT       15/10/2019 16/10/2019
2017 10/10/2018 SIMPLIFICAT       22/10/2018 24/10/2018
2016 19/07/2017 SIMPLIFICAT     09/11/2017 16/11/2017
2015 05/10/2016 SIMPLIFICAT     31/10/2016 03/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 30/09/2015 SIMPLIFICAT > S S S S S 20/10/2015 27/10/2015
2013 13/08/2014 SIMPLIFICAT > S S S S S 20/10/2014 24/10/2014
2012 30/04/2014 SIMPLIFICAT > F F F F F 11/07/2014 15/07/2014
2011 19/07/2013 SIMPLIFICAT > F F F F F 24/07/2013 24/07/2013
2010 19/07/2013 SIMPLIFICAT  > F F F F F 24/07/2013 25/07/2013
2009 08/05/2011 SIMPLIFICAT  > F F F F F 22/06/2011 24/06/2011
2008 07/07/2010 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2007 17/06/2009 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2006 17/12/2008 SIMPLIFICAT  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F
2004 S S S S S S S
2003 F F F F F F F
2002 F F F F F F F
2001 F F F F F F F
2000 F F F F F F F
1999 F F F F F F F
1998 F F F F F F F
1997 F F F F F F F
1996 F F F F F N F F
1995 F F F F F N F F
1994 F F F F F N F F
1992 F F F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.