Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    089045000

  • Nom:

    Badia del Vallès
  • Població 2021:

    13228
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 27/09/2023 NORMAL       13/10/2023 19/10/2023
2021 28/09/2022 NORMAL       21/10/2022 22/12/2022
2020 21/07/2021 NORMAL       19/10/2021 20/10/2021
2019 22/07/2020 NORMAL       08/10/2020 09/10/2020
2018 25/09/2019 NORMAL       16/10/2019 11/10/2019
2017 26/09/2018 NORMAL       17/10/2018 19/10/2018
2016 27/09/2017 NORMAL     30/10/2017 02/11/2017
2015 26/09/2016 NORMAL     16/11/2016 17/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 09/09/2015 NORMAL > S S S S S 17/09/2015 18/09/2015
2013 26/06/2014 NORMAL > S S S S S 22/09/2014 25/09/2014
2012 26/06/2013 NORMAL > F F F F F 31/01/2014 22/11/2013
2011 15/11/2012 NORMAL > F F F F F 11/12/2012 11/12/2012
2010 30/05/2012 NORMAL  > F F F F F 05/06/2012 05/06/2012
2009 30/03/2011 NORMAL  > F F F F F 09/09/2011 12/09/2011
2008 30/06/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 24/09/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 20/12/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F F
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S N S S  
1998 S S S N N N N S  
1997 S S S F F F F S  
1996 S S S F F N F S  
1995 S F F F F N F N  
1994 F F F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.