Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    170195000

  • Nom:

    Besalú
  • Població 2021:

    2502
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 17/07/2023 NORMAL       25/07/2023 26/07/2023
2021 25/07/2022 NORMAL       25/08/2022 25/08/2022
2020 26/07/2021 NORMAL       06/09/2021 07/09/2021
2019 27/07/2020 NORMAL       05/10/2020 05/10/2020
2018 30/09/2019 NORMAL       09/10/2019 10/10/2019
2017 24/09/2018 NORMAL       09/10/2018 15/10/2018
2016 25/09/2017 NORMAL     09/11/2017 14/11/2017
2015 03/10/2016 NORMAL     02/11/2016 04/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 13/07/2015 NORMAL > S S S S S 25/09/2015 30/09/2015
2013 25/08/2014 NORMAL > S S S S S 14/10/2014 16/10/2014
2012 29/07/2013 NORMAL > S S S S S 21/11/2013 27/09/2013
2011 31/07/2012 NORMAL > S S S S S 14/09/2012 14/09/2012
2010 19/07/2011 NORMAL  > S S S S S 13/09/2011 27/10/2011
2009 25/10/2010 NORMAL  > F F F F F 09/12/2010 09/03/2011
2008 29/12/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 05/02/2009 NORMAL  > F F F F F
2006 08/11/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 F F F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.