Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    170372000

  • Nom:

    Campelles
  • Població 2022:

    162
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 20/07/2023 NORMAL       31/07/2023 01/08/2023
2021 30/09/2022 NORMAL       11/10/2022 13/10/2022
2020 02/07/2021 NORMAL       06/09/2021 07/09/2021
2019 10/07/2020 NORMAL       06/11/2020 22/09/2020
2018 23/08/2019 NORMAL       16/09/2019 17/09/2019
2017 24/08/2018 NORMAL       01/10/2018 03/10/2018
2016 25/08/2017 NORMAL     06/11/2017 08/11/2017
2015 30/09/2016 NORMAL     31/10/2016 03/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 28/08/2015 NORMAL > F F F F F 23/11/2015 25/11/2015
2013 24/09/2014 NORMAL > S S S S S 16/10/2014 20/10/2014
2012 30/08/2013 NORMAL > S S S S S 17/10/2013 11/11/2013
2011 31/08/2012 NORMAL > S S S S S 11/10/2012 11/10/2012
2010 19/05/2011 NORMAL  > S S S S S 27/10/2011 09/11/2011
2009 30/08/2010 NORMAL  > S S S S S 28/10/2010
2008 31/08/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 30/06/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 28/10/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 F F F F F F F
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 F F F F F F F
1996 F F F F F N F F
1995 F F F F F N F F
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.