Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    171371000

  • Nom:

    Porqueres
  • Població 2021:

    4701
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 22/09/2021 NORMAL       04/10/2021 05/10/2021
2019 07/10/2020 NORMAL       27/10/2020 29/10/2020
2018 02/10/2019 NORMAL       29/10/2019 30/10/2019
2017 03/10/2018 NORMAL       17/10/2018 19/10/2018
2016 04/10/2017 NORMAL     10/11/2017 14/11/2017
2015 05/10/2016 NORMAL     16/11/2016 22/11/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 29/07/2015 NORMAL   S S S S S 08/09/2015 10/09/2015
2013 30/07/2014 NORMAL   S S S S S 25/02/2015 07/10/2014
2012 31/07/2013 NORMAL   S S S S S 31/12/2013 19/11/2013
2011 25/07/2012 NORMAL   S S S S S 08/08/2012 08/08/2012
2010 27/07/2011 NORMAL   S S S S S 15/09/2011 27/10/2011
2009 06/10/2010 NORMAL     F F F F F 10/01/2011 15/06/2011
2008 16/09/2009 NORMAL   S S S S S  
2007 01/10/2008 NORMAL   S S S S S  
2006 25/07/2007 NORMAL     F F F F F  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S F S N F N
1995 S F S S S N S N  
1994 S F S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.