Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    171450000

  • Nom:

    Ribes de Freser
  • Població 2021:

    1787
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 25/07/2022 SIMPLIFICAT       16/08/2022 18/08/2022
2020 27/09/2021 NORMAL       01/10/2021 04/10/2021
2019 28/09/2020 NORMAL       04/11/2020 07/10/2020
2018 22/07/2019 NORMAL       12/09/2019 13/09/2019
2017 17/09/2018 NORMAL       05/10/2018 10/10/2018
2016 06/10/2017 NORMAL     23/11/2017 07/11/2017
2015 12/09/2016 NORMAL     07/12/2016 10/11/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 07/09/2015 NORMAL   S S S S S 29/09/2015 05/10/2015
2013 19/09/2014 NORMAL   S S S S S 01/10/2014 06/10/2014
2012 29/07/2013 NORMAL   S S S S S 23/08/2013 23/09/2013
2011 01/10/2012 NORMAL   S S S S S 17/10/2012 17/10/2012
2010 26/09/2011 NORMAL   S S S S S 20/10/2011 08/11/2011
2009 27/07/2010 NORMAL     F F F F F 24/11/2010 08/06/2011
2008 23/02/2010 NORMAL     F F F F F  
2007 23/12/2008 NORMAL     F F F F F  
2006 29/01/2008 NORMAL     F F F F F  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 N N N N N N N  
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.