Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    171946000

  • Nom:

    Susqueda
  • Població 2022:

    96
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 20/09/2023 SIMPLIFICAT       06/10/2023 13/10/2023
2021 31/08/2022 SIMPLIFICAT       07/10/2022 10/10/2022
2020 01/10/2021 SIMPLIFICAT       22/10/2021 25/10/2021
2019 24/09/2020 SIMPLIFICAT       08/02/2021 08/02/2021
2018 30/09/2019 NORMAL       25/11/2019 08/10/2019
2017 11/10/2018 NORMAL       15/10/2018 17/10/2018
2016 29/09/2017 NORMAL     16/10/2017 18/10/2017
2015 30/09/2016 NORMAL     14/10/2016 19/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 10/08/2015 NORMAL > S S S S S 07/10/2015 14/10/2015
2013 03/10/2014 NORMAL > S S S S S 10/10/2014 14/10/2014
2012 26/07/2013 NORMAL > S S S S S 30/09/2013 02/10/2013
2011 28/09/2012 NORMAL > S S S S S 10/10/2012 10/10/2012
2010 29/09/2011 NORMAL  > S S S S S 03/11/2011 09/11/2011
2009 17/09/2010 NORMAL  > S S S S S 05/10/2010 25/03/2011
2008 17/09/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 21/11/2008 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F N F F
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S N S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.