Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    172057000

  • Nom:

    Ullastret
  • Població 2021:

    258
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 05/10/2021 NORMAL       13/10/2021 14/10/2021
2019 27/10/2020 NORMAL       16/11/2020 17/11/2020
2018 10/10/2019 NORMAL       15/10/2019 16/10/2019
2017 31/07/2018 NORMAL       08/11/2018 15/10/2018
2016 10/10/2017 NORMAL     09/11/2017 10/11/2017
2015 18/10/2016 NORMAL     16/11/2016 23/11/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 07/07/2015 NORMAL   S S S S S 06/08/2015 07/08/2015
2013 15/07/2014 NORMAL   S S S S S 07/08/2014 12/08/2014
2012 10/09/2013 NORMAL   S S S S S 01/10/2013 08/10/2013
2011 10/07/2012 SIMPLIFICAT   S S S S S 01/08/2012 01/08/2012
2010 11/07/2011 NORMAL   S S S S S 28/09/2011 27/10/2011
2009 04/05/2010 SIMPLIFICAT   S S F S S 31/01/2011 28/03/2011
2008 30/06/2009 SIMPLIFICAT   S S S S S  
2007 12/05/2009 SIMPLIFICAT     F F F F F  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 F F F F F F F    
2004 F F F F F F F    
2003 F F F F F F F    
2002 S S S S S S S  
2001 S S S S S S S  
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S  
1998 S S S S S S S  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.