Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    179026000

  • Nom:

    Forallac
  • Població 2021:

    1708
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 29/07/2021 SIMPLIFICAT       19/10/2021 20/10/2021
2019 29/10/2020 SIMPLIFICAT       23/02/2021 28/12/2020
2018 25/07/2019 NORMAL       31/10/2019 22/10/2019
2017 12/11/2018 NORMAL       19/11/2018 21/11/2018
2016 28/09/2017 NORMAL     19/10/2017 23/10/2017
2015 11/10/2016 NORMAL     28/10/2016 02/11/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 23/07/2015 NORMAL   S S S S S 14/10/2015 10/09/2015
2013 09/10/2014 NORMAL   S S S S S 15/10/2014 16/10/2014
2012 18/09/2013 NORMAL   S S S S S 04/11/2013 12/11/2013
2011 25/10/2012 NORMAL   F F F F F 16/11/2012 19/11/2012
2010 14/12/2011 NORMAL   F F F F F 17/01/2012 17/01/2012
2009 10/02/2011 NORMAL     F F F F F 21/03/2011 08/06/2011
2008 01/10/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 24/03/2009 NORMAL     F F F F F  
2006 31/01/2008 NORMAL   S S S S S  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 F F F F F F F  
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 F S S F S N F N
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.