Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    250030000

  • Nom:

    Agramunt
  • Població 2023:

    5479
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 27/07/2023 NORMAL       20/09/2023 21/09/2023
2021 26/05/2022 NORMAL       18/10/2022 19/10/2022
2020 30/07/2021 NORMAL       13/10/2021 14/10/2021
2019 15/10/2020 NORMAL       12/11/2020 04/11/2020
2018 31/07/2019 NORMAL       10/10/2019 11/10/2019
2017 26/07/2018 NORMAL       17/10/2018 19/10/2018
2016 31/07/2017 NORMAL     18/10/2017 20/10/2017
2015 18/07/2016 NORMAL     10/11/2016 17/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 30/07/2015 NORMAL > S S S S S 02/10/2015 06/10/2015
2013 31/07/2014 NORMAL > S S S S S 22/09/2014 25/09/2014
2012 31/07/2013 NORMAL > S S S S S 10/10/2013 11/11/2013
2011 10/07/2012 NORMAL > S S S S S 23/07/2012 25/07/2012
2010 26/10/2011 NORMAL  > F F F F F 15/11/2011 16/11/2011
2009 30/09/2010 NORMAL  > S S S S S 13/10/2010 08/03/2011
2008 30/12/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 27/11/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 29/11/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F F
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.