Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    250582000

  • Nom:

    Borges Blanques
  • Població 2021:

    6195
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 28/07/2021 NORMAL       06/09/2021 07/09/2021
2019 24/09/2020 NORMAL       15/10/2020 16/10/2020
2018 25/07/2019 NORMAL       01/10/2019 01/10/2019
2017 27/09/2018 NORMAL       22/10/2018 24/10/2018
2016 30/10/2017 NORMAL     21/11/2017 23/11/2017
2015 29/09/2016 NORMAL     17/11/2016 22/11/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 26/11/2015 NORMAL   F F F F F 25/05/2016 14/12/2015
2013 25/09/2014 NORMAL   S S S S S 29/09/2014 01/10/2014
2012 25/07/2013 NORMAL   S S S S S 26/09/2013 02/10/2013
2011 26/07/2012 NORMAL   S S S S S 06/09/2012 06/09/2012
2010 24/11/2011 NORMAL   F F F F F 04/01/2012 09/01/2012
2009 30/09/2010 NORMAL   S S S S S 24/11/2010 09/03/2011
2008 30/07/2009 NORMAL   S S S N S  
2007 25/09/2008 NORMAL   S S S S S  
2006 20/06/2008 NORMAL     F F F F F  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S S
2004 F F F F F F F F  
2003 F F F F F F F F  
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S F S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S F S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.