» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                     
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2017 24/8/2018 NORMAL     F F F F F F F 8/11/2018 12/11/2018
2016 2/11/2017 NORMAL   F F F F F F F 21/12/2017 22/12/2017
2015 22/12/2016 NORMAL   F F F F F F F 28/3/2017 3/4/2017
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2014 29/9/2015 NORMAL     S S S S S 9/10/2015 16/10/2015
2013 30/12/2014 NORMAL     F F F S F 3/10/2014 21/1/2015
2012 16/9/2013 NORMAL     S S S S S 9/10/2013 30/9/2013
2011 21/1/2013 NORMAL     S S S S S 31/10/2012 29/1/2013
2010 28/9/2011 NORMAL     S S S S S 11/10/2011 27/10/2011
2009 29/6/2011 NORMAL     F F F F F 11/7/2011  
2008 30/12/2009 NORMAL     F F F F F  
2006   NORMAL     F F F F F  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 F F F F F F F  
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Data en què la Sindicatura comunica al Departament de Governació i Relacions Institucionals que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(5) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.