Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    430141000

  • Nom:

    Amposta
  • Població 2021:

    21317
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 15/10/2021 NORMAL       18/10/2021 18/10/2021
2019 19/01/2021 NORMAL       28/01/2021 29/01/2021
2018 15/10/2019 NORMAL       23/10/2019 24/10/2019
2017 11/10/2018 NORMAL       19/11/2018 29/10/2018
2016 02/10/2017 NORMAL     11/12/2017 31/10/2017
2015 11/10/2016 NORMAL     28/07/2017 17/11/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 14/10/2015 NORMAL   S S S S S 21/10/2015 29/10/2015
2013 02/09/2014 NORMAL   S S S S S 08/10/2014 13/10/2014
2012 30/09/2013 NORMAL   S S S S S 06/11/2013 12/11/2013
2011 24/09/2012 NORMAL   S S S S S 26/10/2012 26/10/2012
2010 24/10/2011 NORMAL   F F F F F 15/11/2011 16/11/2011
2009 27/09/2010 NORMAL   S F S S S 24/11/2010 15/06/2011
2008 28/09/2009 NORMAL     F N F N F  
2007 29/09/2008 NORMAL   S S S S S  
2006 24/09/2007 NORMAL   S S S S S  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.