» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
                       
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2017 19/7/2018 NORMAL     S S S S S S S 11/10/2018 18/10/2018
2016 13/7/2017 NORMAL   S S S S S S S 26/9/2017 2/10/2017
2015 21/7/2016 NORMAL   S S S S S S S 7/11/2016 8/11/2016
 
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL
Comptes i estats
Resum (PDF)Detall (XML)
Balanç Compte del resultat economicopatrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (4) Tramès al Tribunal de Comptes (5)
2014 28/5/2015 NORMAL     S S S S S 27/7/2015 3/8/2015
2013 17/7/2014 NORMAL     S S S S S 1/10/2014 6/10/2014
2012 11/7/2013 NORMAL     S S S S S 21/8/2013 23/9/2013
2011 19/7/2012 NORMAL     S S S S S 5/9/2012 6/9/2012
2010 15/5/2011 NORMAL     S S S S S 19/9/2011 27/10/2011
2009 23/9/2010 NORMAL     S S S S S 29/11/2010 14/3/2011
2008 19/11/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 22/1/2009 NORMAL     F F F F F  
2006 17/4/2008 NORMAL     F F F F F  
 
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 F F F F F F F  
2004 F F F F F F F  
2003 F F F F F F F  
2002 F F F F F F F    
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 F F F F F F F    
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 F F F F F N F N    
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 F F F F F N N N    
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Data en què la Sindicatura comunica al Departament de Governació i Relacions Institucionals que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(5) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.