Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    430385000

  • Nom:

    Cambrils
  • Població 2023:

    35675
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 29/09/2023 NORMAL       17/10/2023 23/10/2023
2021 30/09/2022 NORMAL       25/10/2022 13/10/2022
2020 05/10/2021 NORMAL       09/11/2021 20/10/2021
2019 23/12/2020 NORMAL       26/01/2021 28/01/2021
2018 30/09/2019 NORMAL       10/10/2019 11/10/2019
2017 28/09/2018 NORMAL       22/10/2018 24/10/2018
2016 06/10/2017 NORMAL     08/11/2017 10/11/2017
2015 27/09/2016 NORMAL     09/12/2016 08/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 28/07/2015 NORMAL > S S S S S 15/10/2015 23/10/2015
2013 30/09/2014 NORMAL > S S S S S 14/10/2014 16/10/2014
2012 30/08/2013 NORMAL > S S S S S 09/10/2013 08/11/2013
2011 25/09/2012 NORMAL > S S S S S 03/01/2013 03/01/2013
2010 07/10/2011 NORMAL  > S S S S S 07/12/2011 09/11/2011
2009 28/09/2010 NORMAL  > S S S S S 21/12/2010 19/07/2011
2008 29/09/2009 NORMAL  > S S S N S
2007 30/09/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 30/10/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S F S N  
1993 S F F F F N N N  
1992 S S S F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.